محورهاي همايش
1-روش های نوین کنترل کیفیت

2-فرآوري پس ماندهاي كشاورزي

3-ايمني مواد غذايي

4-مواد غذايي عملگرا

5-بيوتكنولوژي مواد غذايي

6-توليد و ارزش غذايي محصولات بومي

7-فرآيندهاي غشايي در صنايع غذايي

محورهاي همايش
برگزار كنندگان: دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان
باشگاه پژوهشگران جوان
مهلت ارسال چكيده مقالات:
مهلت ارسال متن كامل مقالات: 20 بهمن 1391
تاريخ برگزاري همايش: ارديبهشت 1392

سايت همايش: forum.bpj.ir/ghochan-fic2/index.aspx
تلفن تماس دبيرخانه: 05812201188
آدرس دبيرخانه: خراسان رضوی- قوچان- کیلومتر 4 جاده قوچان مشهد
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان
حوزه معاونت پژوهشی – دفتر باشگاه پژوهشگران جوان
دکتر محمد رضا عابدی – مهندس سید موسی تقی زاده
محل برگزاري: دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان
ایمیل: mohamadrezaabedi@yahoo.com