محورهای همایش
1-روش های نوین کنترل کیفیت

2-فرآوری پس ماندهای کشاورزی

3-ایمنی مواد غذایی

4-مواد غذایی عملگرا

5-بیوتکنولوژی مواد غذایی

6-تولید و ارزش غذایی محصولات بومی

7-فرآیندهای غشایی در صنایع غذایی

محورهای همایش
برگزار کنندگان: دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان
باشگاه پژوهشگران جوان
مهلت ارسال چکیده مقالات:
مهلت ارسال متن کامل مقالات: 20 بهمن 1391
تاریخ برگزاری همایش: اردیبهشت 1392

سایت همایش: forum.bpj.ir/ghochan-fic2/index.aspx
تلفن تماس دبیرخانه: 05812201188
آدرس دبیرخانه: خراسان رضوی- قوچان- کیلومتر 4 جاده قوچان مشهد
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان
حوزه معاونت پژوهشی – دفتر باشگاه پژوهشگران جوان
دکتر محمد رضا عابدی – مهندس سید موسی تقی زاده
محل برگزاری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان
ایمیل: mohamadrezaabedi@yahoo.com