سطح برگزاري ملي

محورهاي همايش
ژنتیک
· بیوشیمی
· بیوفیزیک

www.Livestock.ir

www.Livestock.ir

· علوم گیاهی
· علوم جانوری
· زیست فناوری
· بیوانفورماتیک
· میکروب شناسی
· شیلات و آبزیان
· علوم سلولی و ملکولی
· بوم شناسی و محیط زیست

برگزار كنندگان: دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

مهلت ارسال چكيده مقالات:
مهلت ارسال متن كامل مقالات:
تاريخ برگزاري همايش: 7 و 8 اسفند 1392

سايت همايش: www.pmrt.ir/ncb
تلفن تماس دبيرخانه: 0232-5225029
آدرس دبيرخانه: دامغان. بلوار چشمه علی معاونت پژوهشی. دبیرخانه همایش علوم زیستی
محل برگزاري: دامغان
ایمیل: ncb2014@damghaniau.ac.ir