سطح برگزاری ملی

محورهای همایش
ژنتیک
· بیوشیمی
· بیوفیزیک

www.Livestock.ir

www.Livestock.ir

· علوم گیاهی
· علوم جانوری
· زیست فناوری
· بیوانفورماتیک
· میکروب شناسی
· شیلات و آبزیان
· علوم سلولی و ملکولی
· بوم شناسی و محیط زیست

برگزار کنندگان: دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

مهلت ارسال چکیده مقالات:
مهلت ارسال متن کامل مقالات:
تاریخ برگزاری همایش: 7 و 8 اسفند 1392

سایت همایش: www.pmrt.ir/ncb
تلفن تماس دبیرخانه: 0232-5225029
آدرس دبیرخانه: دامغان. بلوار چشمه علی معاونت پژوهشی. دبیرخانه همایش علوم زیستی
محل برگزاری: دامغان
ایمیل: ncb2014@damghaniau.ac.ir